Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady współpracy z doradcami edukacyjnymi DON UJ

 1. Doradztwo edukacyjne prowadzone jest przez upoważnionych do tego zadania pracowników Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 2. Celem konsultacji z doradcą jest wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia edukacyjnego uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.
   
 3. Wsparcie udzielane jest studentom/doktorantom po samodzielnym zgłoszeniu chęci otrzymania go podczas konsultacji z doradcą. 
   
 4. Student/doktorant powinien samodzielnie i dobrowolnie konsultować się z doradcą edukacyjnym (tj. bez udziału osób trzecich, np. rodziców, znajomych, partnerów). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie lub wydanie dokumentów w sprawie studenta/doktoranta osobie przez niego pisemnie do tego upoważnionej. 
   
 5. Zasady ubiegania się o dostosowanie procesu kształcenia na UJ określa Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2012 roku, a pełna oferta DON UJ dostępna jest w Katalogu wsparcia edukacyjnego dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych.
   
 6. Konsultacje odbywają się w przeznaczonych do tego pomieszczeniach w siedzibie Działu ds. Osób Niepełnosprawnych przy al. Mickiewicza 9A/406, w warunkach zapewniających dyskrecję.
   
 7. Konsultacje odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 9.30 do 16.00, piątki od 9.30 do 14.00, środa jest dniem wewnętrznym przeznaczonym na dopełnienie formalności administracyjnych w związku z realizowanym wsparciem.
   
 8. Termin konsultacji jest ustalany z wyprzedzeniem: osobiście, telefonicznie lub drogą mailową. W wyjątkowych sytuacjach, o ile nie koliduje to z innymi zadaniami pracownika, konsultacja może się odbyć poza wyznaczonymi godzinami lub środę. Decyduje o tym doradca edukacyjny. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu student/doktorant powinien poinformować o tym DON UJ z wyprzedzeniem. 
   
 9. Wszelkie informacje przekazywane podczas konsultacji przez studentów doradcy edukacyjnemu mają charakter poufny. Sprawy studenckie są omawiane w ramach pracy zespołu Działu lub w czasie profesjonalnej superwizji. Zasada poufności jest znoszona w sytuacji, gdy zdrowie i życie studenta lub osób trzecich jest zagrożone. O sytuacji takiej zawsze informowany jest Prorektor UJ ds. dydaktyki oraz odpowiednie służby. Podobnie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyznanych studentowi adaptacji, zarówno ze strony organów decyzyjnych uczelni jak i samych studentów, wszelkie informacje o stanie ich zdrowia i sytuacji akademickiej otrzymuje Prorektor.
   
 10. Adaptacje toku studiowania proponowane są po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji medycznej potwierdzającej specyfikę trudności zdrowotnych. Dokumentacja ta powinna zawierać informacje na temat wpływu niepełnosprawności/sytuacji zdrowotnej oraz ewentualnych skutków ubocznych zażywanych leków na wywiązywanie się z obowiązków akademickich (np. obecność na zajęciach, kwestie związane z koncentracją, pamięcią, sporządzaniem notatek, stresem egzaminacyjnym, potrzebą wydłużenia czasu na egzaminie itp.). Dokumentacja medyczna powinna być aktualna i wydana przez lekarza specjalistę.  W sytuacji, gdy charakter występujących trudności zdrowotnych jest zmienny student zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania swojej dokumentacji. 
   
 11. Student/doktorant w kontakcie z doradcą edukacyjnym może:
 • a) Zrezygnować ze wsparcia, z pośredniczenia w kontaktach z kadrą akademicką czy części rozwiązań proponowanych przez DON UJ,  o czym uprzedzi doradcę. W takich sytuacjach student/doktorant ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania w sprawach akademickich prowadzone samodzielnie.
 • b) Udzielać informacji, które uważa za istotne, a zachowywać dla siebie te, które uważa za osobiste ze świadomością, że doradca DON w swoich działaniach będzie się opierał na tych ujawnionych.

12. Doradca edukacyjny w działaniach podejmowanych na rzecz studenta/doktoranta:

 • a) zobowiązany jest do ich jawności, czyli informowania o planowanych działaniach, o kontaktach z kadrą akademicką itp.
 • b) ma prawo nie udzielić poparcia dla rozwiązań oczekiwanych przez studenta/doktoranta jeśli nie są one uzasadnione jego sytuacją zdrowotną, są nieracjonalne ekonomicznie lub w sytuacji nie dopełnienia przez studenta/ doktoranta warunków formalnych przewidzianych obowiązującą procedurą.
 • c) Może zasięgnąć w sprawie studenta opinii u pracowników danej jednostki organizacyjnej UJ w celu pozyskania informacji na temat specyfiki studiowanego kierunku i obowiązujących procedur (np. rodzaju zaliczeń i egzaminów, ilości obowiązków akademickich, kwestii organizacji zajęć).

13. Wszelkie kontakty osobiste, telefoniczne i mailowe powinny odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku. Możliwe jest zakończenie konsultacji/rozmowy lub odmówienie udzielenia wsparcia przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych w sytuacjach pojawienia się wulgaryzmów, podniesionego obraźliwego tonu i innych form agresji.

14. Stanowisko DON UJ w sprawie studenta przygotowywane jest w terminie do 10 dni roboczych od momentu wpływu wniosku studenta do Działu, o ile sprawa nie wymaga dalszych wyjaśnień lub uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Odpowiedzi na maile udzielane są niezwłocznie, nie później jednak niż do trzech dni roboczych. 

15. Istnieje możliwość sporządzenia pisemnego kontraktu edukacyjnego określającego zasady współpracy studenta/doktoranta z DON UJ np. w sytuacjach wymagających regularnego i/lub złożonego wsparcia. O potrzebie zawarcia powyższego kontraktu decyduje doradca edukacyjny.

16. Od decyzji doradcy edukacyjnego przysługuje możliwość odwołania do Kierownika Działu ds. Osób Niepełnosprawnych, a od decyzji kierownika do Prorektora UJ ds. dydaktyki.

 
Data opublikowania: 13.10.2016
Osoba publikująca: Marta Bylica