Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie edukacyjne

Dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie edukacyjne

 
Jednym z obowiązków uczelni w Polsce, regulowanych ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.13, ust.1, pkt.9), jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
 
 
Wsparcie edukacyjne to działania ukierunkowane na dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów ze względu na ich stan zdrowia przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia. Wsparcie to, bezpośrednio w procesie dydaktycznym, angażuje trzy podmioty: 
  • studenta, który ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące studiów, w tym udziału w procesie wsparcia edukacyjnego,
  • Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ - jednostkę doradczą w zakresie dostosowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studenta uwarunkowanych jego stanem zdrowia,
  • nauczyciela akademickiego posiadającego kompetencje merytoryczne z danej dziedziny wiedzy, które w połączeniu ze znajomością standardów kształcenia umożliwiają wspólne opracowanie racjonalnych adaptacji studiów i ich praktyczną realizację.

Ustaleniu zakresu adaptacji procesu dydaktycznego danego studenta służy zestaw 7 zasad wsparcia, którymi kierują się doradcy edukacyjni w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ:

 

Zasada 1. Indywidualizacja:

 adaptacje procesu studiowania osoby niepełnosprawnej zawsze przygotowywane są w odpowiedzi na jej indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające ze specyfiki stanu zdrowia w danym momencie oraz specyfiki danego kursu, w tym warunków, w jakich się on odbywa. 
 

Zasada 2. Podmiotowość

- czyli uwzględnianie autonomii osoby niepełnosprawnej i jej prawa do decydowania o sobie.
 

Zasada 3. Rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej

 w związku ze studiowanym przez nią kierunkiem studiów. Oznacza ono dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi/studentce nabywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności. 
 

Zasada 4. Racjonalność dostosowania

 to znaczy proponowania adaptacji racjonalnych ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby niepełnosprawnej oraz gwarantujących zachowanie standardu akademickiego. 
 

Zasada 5. Utrzymanie standardu akademickiego

- czyli przygotowanie adaptacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku/specjalności.
 

Zasada 6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć

- to znaczy takie, które nie mają charakteru przywilejów dla osoby niepełnosprawnej, ale w sposób racjonalny wyrównują jej szanse w dostępie do oferty kształcenia uznanej za optymalną na danym kierunku.
 

Zasada 7. Równe prawa i obowiązki

- czyli dbałość nie tylko o realizowanie równych praw dla osób niepełnosprawnych, ale również (dzięki zapewnieniu tych praw) egzekwowanie wypełniania obowiązków studenckich na takim samym poziomie jak w przypadku studentów bez niepełnosprawności.