Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adaptacje procesu studiowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak pracujemy

Dla kogo pracujemy?

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów oraz Zarządzeniem nr 150 Rektora UJo przyznanie adaptacji mogą ubiegać się studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych:
  1. z niepełnosprawnościami;
  2. przewlekle chorujący;
  3. u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach;
  4. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu 
na podstawie przedstawionej dokumentacji specjalistycznej (aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego, dokumentu z poradni psychologiczno-pedagogicznej), która może być złożona w języku polskim lub angielskim.

Zasady współpracy

Studenci/doktoranci powinni samodzielnie zgłaszać chęć otrzymania wsparcia.
Odpowiednie wsparcie dobierane jest przez doradców edukacyjnych w drodze osobistego spotkania (bez udziału osób trzecich).
 
Termin konsultacji należy uzgodnić z wyprzedzeniem z doradcą edukacyjnym drogą telefoniczną lub mailową.
 
 
Proponowane rozwiązania uwzględniają sytuację zdrowotną i akademicką studenta/doktoranta i są dobierane indywidualnie.
 

Dokumentacja medyczna i zasada poufności

  • Dokumentacja medyczna – wszystkie adaptacje, o które student może ubiegać się w DON UJ przyznawane są na podstawie rozmowy z doradcą, podczas której istotną rolę odgrywa przedstawiona przez studenta dokumentacja medyczna potwierdzająca trudności zdrowotne. Dokumentacja medyczna, której wymagamy od studenta powinna zawierać informacje na temat wpływu niepełnosprawności/sytuacji zdrowotnej, ewentualnych skutków ubocznych zażywanych leków przez studenta na wywiązywanie się z obowiązków akademickich (np. obecność na zajęciach, kwestie związane z koncentracją, pamięcią, sporządzaniem notatek, stresem egzaminacyjnym, potrzebą wydłużenia czasu na egzaminie itp.). Bardzo istotne jest, aby dokumentacja, którą studenci przedstawiają w DON UJ była możliwie jak najbardziej aktualna i wydana przez lekarza specjalistę.  Dokumentacja medyczna uprawniająca do ubiegania się o urlop dziekański powinna zawierać informacje pozwalające określić, który rodzaj urlopu jest obecnie wskazany ze względu na stan zdrowia, oraz na jaki okres powinien on być przyznany.
  • Zasada poufności – pracownicy DON UJ współpracują ze studentami w procesie poszukiwania indywidualnych i optymalnych rozwiązań. Konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję. Wszelkie informacje przekazywane przez studentów podlegają zasadzie poufności. Sprawy studenckie są omawiane w ramach pracy zespołu Działu lub w czasie profesjonalnej superwizji. Wyjątkiem od zasady poufności jest sytuacja, w której zagrożone jest zdrowie lub życie studenta, albo osób trzecich. Wówczas o sprawie powiadamiany jest natychmiast Prorektor UJ ds. Dydaktyki. Także w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przyznanych adaptacji ze strony organów decyzyjnych uczelni lub samych studentów, doradcy są zobowiązani do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o sytuacji studenta Prorektorowi.