Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adaptacje procesu studiowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urlop dziekański

W sytuacji pogorszonego stanu zdrowia istnieje możliwość ubiegania się o urlop dziekański w ramach możliwości, jakie daje Regulamin Studiów UJ. Można się ubiegać o:
 
  1. urlop dziekański, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia wywiązanie się z obowiązków akademickich. Łączny wymiar urlopu dziekańskiego nie może być dłuższy niż 4 semestry.
     
  2. urlop dziekański z prawem do realizacji wybranych kursów, czyli urlop dziekański na okres nieprzekraczający 4 semestrów z prawem do udziału w wybranych zajęciach oraz zaliczania części przedmiotów objętych programem nauczania na warunkach określonych przez władze wydziału lub instytutu. Ubieganie się o urlop dziekański z prawem do realizacji wybranych kursów jest możliwe gdy aktualny stan zdrowia znacząco utrudnia wywiązywanie się z obowiązków akademickich ale/i umożliwia studiowanie przy zmniejszonej ilości obowiązków. W takiej sytuacji istnieje również możliwość jednoczesnego ubiegania się o dostosowanie procesu kształcenia.
    Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów studenci ubiegający się o urlop dziekański  z prawem do realizacji wybranych kursów zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwskazań do odbywania zajęć oraz przystępowania do egzaminów i zaliczeń (§34 ust.3)
     
Dokumentacja medyczna uprawniająca do ubiegania się o urlop dziekański powinna zawierać informacje pozwalające określić, który rodzaj urlopu jest obecnie wskazany ze względu na stan zdrowia, oraz na jaki okres powinien on być przyznany.
 
Urlop przyznawany jest po zaistnieniu przyczyny, z powodu której występuje potrzeba jego wzięcia. Niedopuszczalne jest udzielenie urlopu dziekańskiego za okres miniony bądź w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, chyba że przyczyna uzasadniająca udzielenie urlopu powstała wcześniej. Jedynie w sytuacji gdy stan zdrowotny studenta uniemożliwił uregulowanie kwestii formalnych na studiach, w tym zajęcie się sprawą urlopu wcześniej, a dokumentacja medyczna to potwierdza, możliwe jest przyznanie urlopu za okres miniony.