Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adaptacje procesu studiowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady adaptacji procesu dydaktycznego

Na podstawie Zarządzenia nr 150 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2020 roku w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

 1. Adaptacje procesu dydaktycznego przyznawane są na wniosek studenta/doktoranta na semestr lub rok akademicki w zależności od jego sytuacji zdrowotnej.
 2. Wniosek należy złożyć w DON UJ nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z adaptacji. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, o ile rodzaj planowanej adaptacji umożliwia jej wprowadzenie pomimo upływu terminu.
 3. Wniosek powinien zawierać aktualną dokumentację potwierdzającą stan zdrowia i jego związek z wnioskowanymi adaptacjami.
 4. Jeśli doradca edukacyjny DON UJ uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą do rozpatrzenia wniosku, może zwrócić się do studenta/doktoranta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji lub odbycie w DON UJ konsultacji specjalistycznej w odpowiednim terminie wyznaczonym przez DON UJ.
 5. Dział może negatywnie zaopiniować wniosek studenta/doktoranta, gdy przedstawiona dokumentacja i/lub wynik konsultacji specjalistycznej przeprowadzanej w DON UJ nie potwierdzają związku między rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w wypełnianiu obowiązków związanych z realizacją procesu dydaktycznego przez studenta i doktoranta.
 6. Zaopiniowany wniosek DON UJ przekazuje niezwłocznie do właściwego dziekana wydziału lub kierownika studiów doktoranckich.
 7. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania adaptacji podejmuje:
  a) w odniesieniu do studentów – dziekan wydziału lub osoba działająca z jego upoważnienia;
  b) w odniesieniu do doktorantów – kierownik studiów doktoranckich.
 8. Rozstrzygnięcie notyfikowane jest studentowi przez właściwy dziekanat lub sekretariat jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
 9. Kopia rozstrzygnięcia doręczana jest do DON UJ oraz do właściwego dziekanatu lub sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w terminie umożliwiającym wdrożenie adaptacji. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia DON UJ przesyła do właściwego dziekanatu lub sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie szczegółowe zalecenia dotyczące adaptacji studenta.
 10. Dziekanat lub sekretariat jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie przesyła zalecenia do nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentem.
 11. Student/doktorant po przesłaniu przez dziekanat/sekretariat zaleceń do wykładowców i egzaminatorów uzgadnia z nimi szczegóły organizacyjne dotyczące realizacji poszczególnych adaptacji.
 12. Każda sytuacja osoby ubiegającej się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 13. Wszystkie osoby uczestniczące w procedurze przyznawania adaptacji procesu dydaktycznego zobowiązane są do ochrony wrażliwych danych związanych z niepełnosprawnością lub stanem zdrowia osoby ubiegającej się o adaptację oraz do nieujawniania ich osobom nieuprawnionym. Szczegółowa dokumentacja złożona przez osobę ubiegającą się o przyznanie adaptacji, w tym specjalistyczna dokumentacja medyczna, przechowywana jest w DON UJ i może być okazana właściwemu dziekanowi wydziału lub kierownikowi studiów doktoranckich w drodze osobistego spotkania doradcy edukacyjnego z dziekanem lub kierownikiem studiów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procesu przyznawania adaptacji ze strony studenta, dokumentacja ta może zostać okazana Prorektorowi UJ ds. dydaktyki.

Infografika ilustrująca omówiony powyżej proces