Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej zadawane pytania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej zadawane pytania

Jakie kierunki Uniwersytet Jagielloński oferuje osobom niepełnosprawnym?

Zgodnie z zasadą edukacji włączającej, kandydaci niepełnosprawni mają prawo do wyboru kierunku studiów zgodnego z własnymi zainteresowaniami i preferencjami. UJ nie wprowadza ograniczeń dla osób niepełnosprawnych ani kierunków specjalnie dla nich dedykowanych. Osoby niepełnosprawne mogą natomiast korzystać z adaptacji procesu rekrutacji, trybu studiowania oraz egzaminowania, których celem jest wyrównanie szans edukacyjnych na wybranym przez nie kierunku studiów. W przypadku wątpliwości dotyczących tej kwestii zachęcamy do kontaktu z DON.

 

Mam orzeczenie o niepełnosprawności – czy w związku z tym przysługuje mi miejsce w pokoju jednoosobowym?

Student dysponujący orzeczeniem o niepełnosprawności może ubiegać się o miejsce w pokoju jednoosobowym, jednak sama niepełnosprawność nie stanowi gwarancji otrzymania przydziału. Zasady przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych określa osobny Regulamin. Wnioski o przyznanie miejsca w pokojach jednoosobowych w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpatruje Komisja ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych kierowana przez Samorząd Studentów UJ.

 

W poprzednim roku akademickim pobierałem stypendium specjalne. Moje orzeczenie, które przedłożyłem w roku ubiegłym jest nadal aktualne. Czy muszę ponownie przedstawiać orzeczenie osobiście?

Nie ma konieczności ponownego przedkładania orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli informacje o niepełnosprawności wprowadzone w latach ubiegłych do systemu USOS są aktualne. Student natomiast musi wydrukować i podpisać wniosek o stypendium specjalne na konkretny rok akademicki, a następnie dostarczyć go do koordynatora ds. pomocy materialnej na swoim wydziale.

Jakie warunki należy spełnić, żeby móc korzystać ze wsparcia DON?

Aby rozpocząć korzystanie ze wsparcia, najlepiej osobiście przyjść na spotkanie do DON, po uprzednim, telefonicznym lub  mailowym  ustaleniu terminu spotkania. Podczas rozmowy z doradcą edukacyjnym możliwe będzie ustalenie zakresu wsparcia odpowiadającego potrzebom, związanym z niepełnosprawnością, danego studenta. Poszczególne działania podejmowane przez DON na rzecz studenta lub kandydata niepełnosprawnego są możliwe pod warunkiem przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności i/lub dokumentacji medycznej potwierdzającej istnienie trudności.

 

 

Czy aby uzyskać wsparcie, muszę osobiście przyjść do DON?

Tak, ponieważ charakter oferowanego wsparcia jest dostosowany ściśle do potrzeb danego studenta. Indywidualne rozmowy z konkretnymi osobami pozwalają doradcom na najlepsze zorientowanie się w sytuacji zdrowotnej i akademickiej poszczególnych studentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest konsultacja poza siedzibą Działu.

 

 

Czym jest urlop za okres miniony?

W Regulaminie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  w §32 (ust. 7) dotyczącym urlopów od zajęć jest zapis, który mówi o tym, że: niedopuszczalne jest udzielenie urlopu dziekańskiego za okres miniony bądź w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, chyba że przyczyna uzasadniająca udzielenie urlopu powstała wcześniej.

Jeśli stan zdrowia uniemożliwi studentowi udział w zajęciach i wywiązanie się z obowiązków akademickich oraz uregulowanie sytuacji odpowiednio wcześnie, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ubieganie się o urlop dziekański za okres miniony. W tym celu należy przedłożyć w DON zaświadczenie lekarskie potwierdzające pogorszenie  stanu zdrowia w okresie, który obejmuje prośba o urlop dziekański. Podanie należy złożyć do 30 września (UWAGA! Doradca edukacyjny DON ma 10 dni roboczych na zaopiniowanie podania, w tym celu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się).

Nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności, ale moje problemy zdrowotne utrudniają mi funkcjonowanie na uczelni. Czy mogę zgłosić się do DON?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z doradcą edukacyjnym każdego, kto podejrzewa, że względy zdrowotne mają wpływ na uczenie się i wypełnianie obowiązków akademickich. Nie trzeba mieć orzeczenia, by korzystać ze wsparcia DON. W takiej sytuacji studenci są jednak proszeni o przedstawienie innej dokumentacji medycznej.

 

Doświadczam trudności w zakresie zdrowia psychicznego. Czy mogę skorzystać ze wsparcia DON?

Z powodu trudności w obszarze zdrowia psychicznego można korzystać ze wsparcia DON w ramach m.in. adaptacji procesu studiowania. Studenci powinni samodzielnie zgłaszać chęć otrzymania wsparcia, które dobierane jest przez doradcę edukacyjnego w drodze osobistego spotkania oraz dokumentacji medycznej. Konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję. Wszelkie informacje przekazywane przez studentów podlegają zasadzie poufności.

 

Charakter mojej niepełnosprawności sprawia, że podchodzenie do egzaminów i zaliczeń w przewidzianej przez prowadzących formie stanowi dla mnie utrudnienie. W jaki sposób mogę się ubiegać o ich adaptacje?
    

Wszelkie adaptacje ustalane są we współpracy studenta z doradcą DON, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności oraz charakteru poszczególnych egzaminów i zaliczeń. Wszystkie adaptacje dotyczą wyłącznie formy egzaminów i zaliczeń, a nie obowiązującej treści merytorycznej. Zgodę na zastosowanie wybranych rozwiązań musi wyrazić także dziekan wydziału. Ze względu na konieczność zastosowania formalnych procedur, prosimy studentów o zgłaszanie się do DON najpóźniej na cztery tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.
    
 

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jednak moja niepełnosprawność w żaden sposób nie wpływa na studiowanie. Czy powinienem zgłosić się do DON?
 

Nie ma takiego obowiązku, niemniej jednak warto przyjść do DON, pomimo braku określonych oczekiwań. Zapoznanie się z ofertą oraz rozmowa z doradcą pozwalają na lepsze zorientowanie się we własnych potrzebach oraz ewentualnych możliwościach wsparcia.

 

Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie lekarskie, aby na jego podstawie ubiegać się o adaptacje?

Wszystkie adaptacje, o które student może ubiegać się w DON UJ przyznawane są na podstawie rozmowy z doradcą, podczas której istotną rolę odgrywa przedstawiona przez studenta dokumentacja medyczna potwierdzająca trudności zdrowotne. Dokumentacja medyczna, której wymagamy od studenta powinna zawierać informacje na temat wpływu niepełnosprawności/sytuacji zdrowotnej, ewentualnych skutków ubocznych zażywanych leków przez studenta na wywiązywanie się z obowiązków akademickich (np. obecność na zajęciach, kwestie związane z koncentracją, pamięcią, sporządzaniem notatek, stresem egzaminacyjnym, potrzebą wydłużenia czasu na egzaminie itp.). Bardzo istotne jest, aby dokumentacja którą studenci przedstawiają w DON UJ była możliwie jak najbardziej aktualna i wydana przez lekarza specjalistę. Dokumentacja medyczna uprawniająca do ubiegania się o urlop dziekański powinna zawierać informacje pozwalające określić, który rodzaj urlopu jest obecnie wskazany ze względu na stan zdrowia, oraz na jaki okres powinien on być przyznany.