Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie

i aplikacje wspierające naukę

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomodoro

Zarządzanie czasem pracy

Technika Pomodoro jest to metoda zarządzania czasem pracy, która ma poprawiać naszą wydajność. System ten opiera się na podziale czasu pracy i odpoczynku na określone odcinki czasowe przeznaczone odpowiednio dla okresów koncentracji oraz odpoczynku. Metoda ta zakłada, że częste pauzy mogą poprawiać naszą sprawność psychiczną.
Technika składa się z następujących etapów:
 1. Wybierz zadanie, które ma być wykonane. Oszacuj, ile sesji Pomodoro zajmie Ci jego wykonanie.
 2. Ustaw zegar/budzik na 25 minut. W tym czasie pracuj nad zadaniem, staraj się nie rozpraszać innymi rzeczami.
 3. Gdy alarm zadzwoni, nakręć go na kolejne 5 minut, w tym czasie zrób przerwę i odpocznij.
 4. Po zakończeniu przerwy wróć do etapu nr 2.
 5. Po czterech seriach pracy kolejną przerwę zaplanuj nie na 5, a na 15-30 minut.
Technikę tę można stosować samodzielnie ustawiając budzik, jednak w Internecie znajdziemy wiele aplikacji, które są pomocne w tej metodzie zarządzania czasem. Jedną z nich jest aplikacja Pomofocus dostępna na stronie: https://pomofocus.io/. Można ją uruchomić zarówno na komputerze, jak i w przeglądarce na komórce.

Pierwsze kroki w Pomofocus

Rysunek 1. Zrzut ekranu z aplikacji Pomodoro. Widok startowy.

Rysunek 1. Strona główna z widokiem aplikacji Pomodoro. Cyframi opisane zostały kolejno takie poszczególne elementy aplikacji. Numer: 1 – widok zegara, 2 – przycisk Start uruchamiający odliczanie, 3 – Lista dodanych zadań, 4 – przycisk służący do dodawania zadań, 5 – przycisk z ustawieniami dodawania zadań, 6 - zmiana trybu zegara na Pracę (Pomodoro), Krótką przerwę i Długą przerwę, 7 – dostęp do raportów oraz zmiany ustawień aplikacji.

Strona główna aplikacji zawiera właściwie wszystkie elementy, które są nam potrzebne na start.

 1. Widok zegara odmierzającego czas.
 2. Przycisk Start uruchamiający odliczanie.
 3. Miejsce, pod którym ukazują nam się zadania, nad którymi obecnie pracujemy.
 4. Przycisk służący do dodawania nowych zadań, nad którymi chcemy pracować.
 5. Ustawienia dodawania zadań.
 6. Zmiana zegara na tryb Pomodoro, czyli pracy, krótkiej przerwy oraz długiej przerwy.
 7. Przyciski służące do zmiany ustawień aplikacji oraz do wglądu do raportów ze swojej pracy i logowania w przypadku posiadania wersji płatnej.

Dodawanie zadań do wykonania

Aby dodać nowe zadanie klikamy w przycisk Add Task [oznaczony cyfrą 4 na Rys.1]. Pojawi nam się pole dodawania i edycji zadania.
W polu „What are you working on?” [pkt 1 na Rys.2] wpisujemy nazwę zadania nad którym pracujemy. W polu „Est Pomodoros” [pkt 2 na Rys.2] podajemy szacowaną liczbę sesji jaką poświęcimy na dane zadanie. Odpowiednią cyfrę możemy wpisać ręcznie przy pomocy klawiatury lub ilość możemy zmienić przy pomocy przycisków strzałek w górę i w dół. Klikając w „Add Note” [pkt 3 na Rys.2] możemy dodać także notatkę. Po dodaniu wszystkich informacji zatwierdzamy zadanie wciskając przycisk „Save” [pkt 4 na Rys.2].

Rysunek 2. Zrzut ekranu z aplikacji Pomodoro. Widok pola edycji i dodawania nowego zadania.

Rysunek 2. Widok pola edycji i dodawania nowego zadania.  Numerem 1 wskazane zostało pole dodawana tytułu, 2 – szacunkowe ustalenie sesji pomodoro, które musimy poświęcić na wykonanie zadanie, 3 – dodawanie notatek, 4 – Zapis i utworzenie zadania.

Działanie aplikacji

Rysunek 3. Zrzut ekranu z aplikacjia Pomodoro. Widok strony głównej podczas wykonywania określonego zadania

Rysunek 3. Widok strony głównej aplikacji podczas wykonywania określonego zadania. Numerem 1 oznaczony został pasek postępu obrazujący stosunek minionego do pozostałego czasu z danej sesji, 2 – zegar odliczający pozostały czas, 3 – nazwa zadania, nad którym obecnie pracujemy, 4 – lista zadań wraz z zaznaczonym aktualnie wykonywanym zadaniem, 5 – Szacowana ilość sesji Pomodoro dla wszystkich naszych zadań, ilość wykonanych sesji oraz szacowana godzina zakończenia wszystkich zadań, 6 – widok notatek dodanych do zadania, 7 – ilość wykonanych sesji pomodoro z wszystkich planowanych.

Podczas pracy na ekranie mamy dostęp do następujących informacji [Rysunek 3]:
 1. Pasek postępu obrazujący stosunek minionego czasu do pozostałego czasu z danej sesji.
 2. Zegar odliczający czas, który pozostał do końca sesji Pomodoro.
 3. Nazwa zadania nad którym obecnie pracujemy. 
 4. Lista utworzonych zadań wraz z wyróżnionym na czarno aktualnie wykonywanym zadaniem. 
 5. Szacowana ilość sesji Pomodoro dla wszystkich naszych zadań, ilość wykonanych sesji oraz szacowana godzina zakończenia wszystkich zadań. 
 6. Widok notatek dodanych do konkretnego zadania. 
 7. Ilość wykonanych sesji pomodoro wobec wszystkich planowanych przez nas sesji dla danego zadania.

Personalizowanie ustawień zegara

Aby wejść w ustawienia zegara należy wcisnąć przycisk „Setting” z symbolem małego kółka zębatego. Przycisk znajduje się w prawej górnej części ekranu [Rysunek 4].

Rysunek 4. Zrzut ekranu z aplikacji Pomodoro. Górna część ekranu, strzałka wskazuje na Setting.

Rysunek 4. Widok górnej części ekranu z zaznaczonym przyciskiem Setting.

Po kliknięciu w przycisk ustawień otworzy nam się pole służące do ich modyfikacji i personalizacji zegara. [Rysunek 5]
 1. Pole ustawień pozwalające dostosować długości poszczególnych sesji pracy, krótkiej przerwy oraz długiej przerwy. Domyślnie ustawione wartości można dowolnie modyfikować.
 2. Przyciski pozwalające uruchomić auto przełączanie pomiędzy trybem pracy i przerwami. Bez uruchomionej tej funkcji musimy samodzielnie przyciskiem Start na zegarze włączyć rozpoczęcie odliczania każdej nowej sesji.
 3. Ustawienie liczby sesji, po których ma zostać włączona długa przerwa.
 4. Dostosowanie dźwięku alarmu. Istnieje możliwość wyboru sygnału z kilku propozycji,  ustawienie jego głośności oraz ilości powtórzeń dzwonka.
 5. Uruchomienie lub wyłączenie odgłosu tykania zegara, który może być uruchomiony w tle. Możliwy jest wybór szybkości tykania oraz głośność dźwięku.
 6. Przycisk „OK” służący do zatwierdzania zmienionych ustawień.

Rysunek 5. Zrzut ekranu z aplikacji Pomodoro. Widok ekranu ze zmianą ustawień.

Rysunek 5. Widok ekranu ze zmianą ustawień. Strzałkami oznaczono kolejno, nr: 1 – zmiana długości poszczególnych sesji, 2 – włączenie lub wyłączenie automatycznego uruchamiania trybu przerw i pracy, 3 – Ustawienie po ilu sesjach pracy ma uruchamiać się długa przerwa, 4 – zmiana sygnału alarmu, jego głośności oraz ilości powtórzeń, 5 – uruchomienie odgłosu ‘”tykania” zegara oraz jego głośności, 6 – przycisk „OK” służący do zapisu ustawień.