Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością
Każdemu studentowi UJ posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny przysługuje stypendium – dodatkowa pomoc materialna przeznaczona na wyrównanie szans.
 
Aby uaktywnić wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnością na indywidualnym koncie w systemie USOSweb wystarczy przesłać skan lub kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego do DON UJ. Można również dostarczyć oryginał dokumentu w DON podczas konsultacji, ale nie jest to wymagane. Następnego dnia po wprowadzeniu danych do systemu (kod, stopień, data przyznania i ważności orzeczenia) uaktywnia się elektroniczny wniosek na indywidualnym koncie USOSweb. Należy go wypełnić online. Wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do koordynatora ds. pomocy materialnej swojego wydziału.
 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością jest przyznawane od miesiąca, w którym złożono wniosek, standardowo na okres 9 miesięcy (od października do czerwca)lub do końca ważności orzeczenia.

W roku akademickim 2021/2022 kwoty stypendium wynoszą miesięcznie:

Dla studentów UJ:

1000 zł – przy orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

725 zł – przy orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy; 

350 zł – przy orzeczeniu o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

Wsparcie finansowe nie przysługuje osobom przebywającym na urlopach studenckich i dziekańskich.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej na UJ można znaleźć w regulaminie.

Lista wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej