Dostosowanie procesu kształcenia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Są one proponowane przez doradcę edukacyjnego po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego.

Adaptacje są przyznawane na wniosek studenta/doktoranta zgodnie z obowiązującymi procedurami.

a)      Przykładowe formy adaptacji zajęć:

§  Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;

§  Możliwość nagrywania zajęć przez studenta;

b)      Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:

§  Wydłużenie czasu ich trwania;

§  Rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie;

§  Umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze;

§  W zadaniach, których celem nie jest sprawdzanie zasad ortografii pomijanie przy ocenie drobnych błędów w pisowni (np. zmiany kolejności liter, opuszczenia pojedynczych głosek).

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o adaptacje znajdziesz tutaj.

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

Istnieje również możliwość podjęcia współpracy DON z wykładowcami mającej na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich strategii edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny. W ramach tej współpracy możliwe jest:

a) Informowanie prowadzących o przyznanych studentowi/studentce adaptacjach

b) Przekazywanie wskazówek dydaktycznych dotyczących sposobów przygotowywania zajęć i egzaminów z uwzględnieniem potrzeb studentów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

c) Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.