Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostosowanie procesu kształcenia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Są one proponowane przez doradcę edukacyjnego po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego.

Adaptacje są przyznawane na wniosek studenta/doktoranta zgodnie z obowiązującymi procedurami (Zarządzenie nr 86 Rektora UJ ).

a)      Przykładowe formy adaptacji zajęć:

§  Zamiana miejsc, w których odbywają się zajęcia na dostępne architektonicznie;

§  Możliwość modyfikacji harmonogramu zajęć i/lub zamiana grupy;

§  Możliwość nagrywania zajęć przez studenta;

§  Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;

§  Wsparcie osób z niepełnosprawnością rąk podczas zajęć, np. w laboratorium;

§  Pośredniczenie DON UJ w uzyskiwaniu notatek z zajęć w sytuacji, gdy niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne notowanie.

b)      Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:

§  Wydłużenie czasu ich trwania;

§  Umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze;

§  Umożliwienie robienia krótkich przerw podczas pisania egzaminów pisemnych;

§  Wsparcie podczas egzaminów pisemnych osób, którym niepełnosprawność utrudnia lub uniemożliwia samodzielne pisanie;

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o adaptacje znajdziesz tutaj. 

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

 

Istnieje również możliwość podjęcia współpracy DON z wykładowcami mającej na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich strategii edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny. W ramach tej współpracy możliwe jest:

Informowanie prowadzących o przyznanych studentowi/studentce adaptacjach

a) Przekazywanie wskazówek dydaktycznych dotyczących technicznych aspektów organizacji zajęć oraz sposobów ich przygotowywania z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchową.

b) Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z niepełnosprawnością ruchową oraz z adaptowania materiałów dydaktycznych.