Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby z niepełnosprawnością słuchową

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostosowanie procesu kształcenia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Są one proponowane przez doradcę edukacyjnego po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego 

Adaptacje są przyznawane na wniosek studenta/doktoranta zgodnie z obowiązującymi procedurami (Zarządzenie Rektora UJ nr 150).

 • a) Przykładowe formy adaptacji zajęć:
  • §  Wykorzystywanie przez wykładowców na zajęciach środków dydaktycznych umożliwiających odbiór infor­macji kanałem wzrokowym (np. prezentacje multimedialne, przezrocza, grafy, wykresy, mapy, ilustracje, zdjęcia).
  • §  Otrzymywanie od wykładowców materiałów do zajęć odpowiednio wcześnie przed ich roz­poczęciem (np. konspekt w formie elektronicznej lub papierowej, główne tezy, bibliografię, prezentację multimedialną.
  • §  Możliwość korzystania z dostępnych rozwiązań technologicznych, m.in. używa­nia systemów wspomagających słyszenie (FM), pętli induktofonicznej.
  • §  Pośredniczenie DON UJ w uzyskiwaniu notatek z zajęć w sytuacji, gdy niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne notowanie.
 • b) Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
  • §  Wydłużenie czasu ich trwania;
  • §  Możliwość otrzymywania pytań w formie pisemnej podczas egzaminów ustnych;
  • §  Zmiana formy z ustnej na pisemną.

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o adaptacje. 

Wzory dokumentów. 

Istnieje również możliwość podjęcia współpracy DON z wykładowcami mającej na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich strategii edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny. W ramach tej współpracy możliwe jest:

 • a) Informowanie prowadzących o przyznanych studentowi/studentce adaptacjach
 • b) Przekazywanie wskazówek dydaktycznych dotyczących sposobów i metod przygotowywania zajęć i egzaminów z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością słuchową.
 • c) Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z niepełnosprawnością słuchową oraz z adaptowania materiałów dydaktycznych.

Tłumacz języka migowego

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zapewnia niesłyszącym studentom/doktorantom możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego w trakcie zajęć oraz w innych sytuacjach na uczelni wymagających jego obecności, np. w dziekanacie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o możliwie jak najwcześniejsze zgłaszanie w DON UJ potrzeby korzystania z tłumacza.

Wzór wniosku o tłumaczenie zajęć na język migowy.