Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium specjalne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium specjalne

Każdemu studentowi UJ posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny przysługuje stypendium specjalne – dodatkowa pomoc materialna przeznaczona na wyrównanie szans.
 
Aby uaktywnić wniosek o stypendium specjalne na indywidualnym koncie w systemie USOSweb wystarczy przesłać skan lub kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego do DON UJ. Można również dostarczyć oryginał dokumentu w DON podczas konsultacji, ale nie jest to wymagane. Następnego dnia po wprowadzeniu danych do systemu (kod, stopień, data przyznania i ważności orzeczenia) uaktywnia się elektroniczny wniosek na indywidualnym koncie USOSweb. Należy go wypełnić online.
 

Stypendium specjalne jest przyznawane od miesiąca, w którym złożono wniosek, standardowo na okres 9 miesięcy (od października do czerwca)lub do końca ważności orzeczenia.

W roku akademickim 2019/2020 kwoty stypendium wynoszą miesięcznie:

Dla studentów UJ:

600 zł – przy orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

400 zł – przy orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy; 

200 zł – przy orzeczeniu o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o częściowej niezdolności do pracy.

Dla doktorantów UJ:

600 zł – przy orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

400 zł – przy orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy;

200 zł – przy orzeczeniu o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

Wsparcie finansowe nie przysługuje osobom przebywającym na urlopach studenckich i dziekańskich.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej na UJ można znaleźć w regulaminie.

Lista wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej