Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czego nie oferujemy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czego nie oferujemy

 1. Uniwersytet Jagielloński wspiera studentów i doktorantów niepełnosprawnych w procesie kształcenia i w prowadzeniu badań naukowych zgodnie z przyjętym katalogiem usług wynikającym z zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, jak i ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Oznacza to, że UJ przyjmuje na siebie obowiązek zapewniania studentom niepełnosprawnym równych szans wyłącznie w realizacji procesu dydaktycznego. W związku z tym zakresem kompetencji UJ nie wyręcza innych instytucji państwowych w wypełnianiu zadań względem osób niepełnosprawnych, dlatego w katalogu UJ nie znalazły się poniższe, specjalistyczne usługi.
  • Asysta osobista – działania opiekuńcze polegające na świadczeniu pomocy osobie niepełnosprawnej przez towarzyszącego jej asystenta/asystentów w wykonywaniu czynności dnia codziennego, np. związanych z samoobsługą (m.in. jedzeniem, korzystaniem z toalety, ubieraniem, przemieszczaniem się). Tego typu pomoc potrzebna jest danej osobie z powodu specyfiki jej niepełnosprawności, a nie statusu studenta, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, czyli np. w domu, u lekarza, w teatrze. 
  • Studenci, którzy potrzebują pomocy osoby wspierającej w codziennym życiu, a jeszcze nie korzystają z jej usług, mogą składać wnioski o przyznanie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej do Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  • Nauka orientacji przestrzennej – nauka samodzielnego poruszania się przez osobę niewidomą przy udziale instruktora po wcześniejszym poznaniu zasad orientacji przestrzennej (np. orientacji w schemacie własnego ciała, relacji przestrzennych między obiektami). Umiejętność ta jest jedną z kluczowych dla osoby niewidomej w celu osiągnięcia przez nią niezależności w życiu codziennym, niezbędnej na poziomie studiów. Niedostateczne kompetencje w tym zakresie znacząco utrudniają, a niekiedy nawet uniemożliwiają osobie niewidomej samodzielne wykonywanie podstawowych czynności takich jak poruszanie się w domu, czy poza nim, np. zrobienie zakupów, pójście do lekarza, dotarcie do szkoły. Osoba niewidoma powinna rozpocząć kurs z orientacji przestrzennej po utracie wzroku, tak wcześnie, jak tylko jest to możliwe. Umiejętności te, podobnie jak asysta osobista, nie są związane z posiadaniem statusu studenta i są konieczne do niezależnego funkcjonowania nie tylko na uczelni. Na uczelni może więc funkcjonować osoba przygotowana już pod tym względem wcześniej przez instruktora orientacji przestrzennej. Orientacja przestrzenna jest formą rehabilitacji i jako taka nie leży w zakresie odpowiedzialności uczelni wyższej. Kursy z zakresu orientacji przestrzennej oferują różne instytucje, w szczególności Polski Związek Niewidomych. 

   Uniwersytet Jagielloński proponuje natomiast swoim niewidomym studentom prosty instruktaż po budynkach, w których będą oni mieli zajęcia. Nie należy jednak mylić takiego instruktażu z orientacją przestrzenną. Innymi słowy, bez odpowiednio przeprowadzonej orientacji przestrzennej nie jest możliwy instruktaż po budynkach ze względów bezpieczeństwa. Osoba, która nie poznała zasad orientacji przestrzennej nie jest bowiem w stanie w ciągu krótkiego instruktażu nauczyć się poruszać samodzielnie w terenie.
  • Psychoterapia – to długotrwały, systematyczny proces, oparty na relacji między terapeutą a pacjentem, realizowany w odpowiednich placówkach służby zdrowia. Lista takich placówek w Krakowie, sugestie dotyczące wyboru psychoterapeuty, jak i szczegółowy tekst dlaczego DON UJ nie prowadzi psychoterapii dostępne są na stronie Konstelacji Lwa. 
  • Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, ponieważ leży ono w obszarze działań odpowiednich placówek medycznych i ma na celu fizyczne usprawnianie osoby z danym rodzajem niepełnosprawności.
  • Wypożyczanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania – DON UJ nie prowadzi wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla studentów. Nowoczesne zaplecze technologiczne, którym dysponuje wykorzystywane jest w trakcie szkoleń dla studentów odbywających się w pracowni tyfloinformatycznej Działu, lektoratu języka angielskiego oraz adaptacji materiałów dydaktycznych. Sprzęt specjalistyczny wykorzystywany jest również w instytutach wspierając studentów i wykładowców w realizacji zajęć dydaktycznych oraz podczas egzaminów/zaliczeń. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak np. uszkodzenie sprzętu studenta lub w wypadku dłuższego oczekiwania na własny sprzęt specjalistyczny z programu PFRON, możliwe jest jego czasowe użyczenie na warunkach określonych w DON UJ.
  Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, pełniąc w uczelni funkcję doradczą w zakresie problematyki dostępu studiów do potrzeb osób niepełnosprawnych, w takim obszarze stara się służyć wsparciem wszystkim jednostkom Uniwersytetu. Nie oznacza to jednak, że DON UJ przejmuje obowiązki tych jednostek w realizacji ich zadań wynikających z przyznanych kompetencji, np.:
  DON UJ:
  • nie jest jednostką zajmującą się pośrednictwem pracy; doradztwo zawodowe, szkolenia dotyczące efektywnego poszukiwania pracy oraz aktualne oferty pracy dostępne są na stronie Biura Karier UJ. Z uwagi na liczne prośby i zapytania udostępniamy jednak miejsce, w którym można publikować ogłoszenia na temat przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.;
  • nie prowadzi osobnej rekrutacji na studia dla kandydatów niepełnosprawnych; za kwestie naboru kandydatów na studia w UJ, w tym osób niepełnosprawnych, odpowiada Dział Rekrutacji na Studia w UJ; Szczegółowe informacje o roli DON UJ w procesie rekrutacji znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.
  • nie odpowiada za modernizację budynków uczelni niedostosowanych architektonicznie; kwestie te leżą w zakresie odpowiedzialności organów decyzyjnych w ramach danego wydziału lub instytutu. DON UJ wspiera studentów w ubieganiu się o organizację zajęć w miejscach dostępnych.
  Uprzejmie informujemy, że nie pośredniczymy w przekazywaniu danych osobowych ani kontaktów do osób niepełnosprawnych pozyskiwanych do rozmaitych badań i analiz z uwagi na to, iż są to dane wrażliwe. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dziękujemy za zrozumienie.