Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady współpracy z doradcami edukacyjnymi

Działu Osób Niepełnosprawnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady współpracy z doradcami edukacyjnymi DON UJ

 1. Doradztwo edukacyjne prowadzone jest przez upoważnionych do tego zadania pracowników Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Celem konsultacji z doradcą jest wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia edukacyjnego uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.
 3. Wsparcie udzielane jest studentom/doktorantom po samodzielnym zgłoszeniu chęci otrzymania go podczas konsultacji z doradcą.
 4. Student/doktorant powinien samodzielnie i dobrowolnie konsultować się z doradcą edukacyjnym (tj. bez udziału osób trzecich, np. rodziców, znajomych, partnerów). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie lub wydanie dokumentów w sprawie studenta/doktoranta osobie przez niego pisemnie do tego upoważnionej.
 5. Zasady ubiegania się o dostosowanie procesu kształcenia na UJ określa Zarządzenie nr 150 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2020 roku, a pełna oferta DON UJ dostępna jest w Katalogu przykładowych form adaptacyjnych dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych.
 6. Konsultacje odbywają się w przeznaczonych do tego pomieszczeniach w siedzibie Działu ds. Osób Niepełnosprawnych przy al. Mickiewicza 9A/410, w warunkach zapewniających dyskrecję.
 7. Konsultacje odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 10.00 do 15.00, piątki od 10.00 do 14.00środa jest dniem wewnętrznym przeznaczonym na dopełnienie formalności administracyjnych w związku z realizowanym wsparciem.
 8. Termin konsultacji jest ustalany z wyprzedzeniem: osobiście, telefonicznie lub drogą mailową. W wyjątkowych sytuacjach, o ile nie koliduje to z innymi zadaniami pracownika, konsultacja może się odbyć poza wyznaczonymi godzinami lub w środę. Decyduje o tym doradca edukacyjny. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu student/doktorant powinien poinformować o tym DON UJ z wyprzedzeniem.
 9. Wszelkie informacje przekazywane podczas konsultacji przez studentów doradcy edukacyjnemu mają charakter poufny. Sprawy studenckie są omawiane w ramach pracy zespołu Działu lub w czasie profesjonalnej superwizji. Zasada poufności jest znoszona w sytuacji, gdy zdrowie i życie studenta lub osób trzecich jest zagrożone. O sytuacji takiej zawsze informowany jest dziekan właściwego wydziału lub kierownik studiów doktoranckich oraz Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.
 10. Adaptacje toku studiowania proponowane są po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji medycznej potwierdzającej specyfikę trudności zdrowotnych. Dokumentacja ta powinna zawierać informacje na temat wpływu niepełnosprawności/sytuacji zdrowotnej oraz ewentualnych skutków ubocznych zażywanych leków na wywiązywanie się z obowiązków akademickich (np. obecność na zajęciach, kwestie związane z koncentracją, pamięcią, sporządzaniem notatek, stresem egzaminacyjnym, potrzebą wydłużenia czasu na egzaminie itp.). Dokumentacja medyczna powinna być aktualna i wydana przez lekarza specjalistę. W sytuacji, gdy charakter występujących trudności zdrowotnych jest zmienny student zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania swojej dokumentacji.
 11. Student/doktorant w kontakcie z doradcą edukacyjnym może:
  • Zrezygnować ze wsparcia, z pośredniczenia w kontaktach z kadrą akademicką czy części rozwiązań proponowanych przez DON UJ, o czym uprzedzi doradcę. W takich sytuacjach student/doktorant ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania w sprawach akademickich prowadzonych samodzielnie.
  • Udzielać informacji, które uważa za istotne, a zachowywać dla siebie te, które uważa za osobiste ze świadomością, że doradca DON w swoich działaniach będzie się opierał na tych ujawnionych.
 12. Doradca edukacyjny w działaniach podejmowanych na rzecz studenta/doktoranta:
  • zobowiązany jest do ich jawności, czyli informowania o planowanych działaniach, o kontaktach z kadrą akademicką itp.
  • ma prawo nie udzielić poparcia dla rozwiązań oczekiwanych przez studenta/doktoranta jeśli nie są one uzasadnione jego sytuacją zdrowotną, są nieracjonalne ekonomicznie lub w sytuacji nie dopełnienia przez studenta/ doktoranta warunków formalnych przewidzianych obowiązującą procedurą.
  • Może zasięgnąć w sprawie studenta opinii u pracowników danej jednostki organizacyjnej UJ w celu pozyskania informacji na temat specyfiki studiowanego kierunku i obowiązujących procedur (np. rodzaju zaliczeń i egzaminów, ilości obowiązków akademickich, kwestii organizacji zajęć).
 13. Wszelkie kontakty osobiste, telefoniczne i mailowe powinny odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku. Możliwe jest zakończenie konsultacji/rozmowy lub odmówienie udzielenia wsparcia przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych w sytuacjach pojawienia się wulgaryzmów, podniesionego obraźliwego tonu i innych form agresji.
 14. Stanowisko DON UJ w sprawie studenta przygotowywane jest w terminie do 10 dni roboczych od momentu wpływu wniosku studenta do Działu, o ile sprawa nie wymaga dalszych wyjaśnień lub uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Odpowiedzi na maile udzielane są niezwłocznie, nie później jednak niż do trzech dni roboczych.
 15. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany doradcy edukacyjnego. Taka zmiana dopuszczalna jest jeden raz w trakcie korzystania ze wsparcia Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Pisemną prośbę wraz z merytorycznym uzasadnieniem prosimy adresować do Kierownika Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.