Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Rektora

w sprawie dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

Udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w dostępie do edukacji reguluje na Uniwersytecie Jagiellońskim Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej. Procedura ta w szczegółowy sposób określa tryb podejmowania decyzji w sprawach osób ze stałą lub czasową niepełnosprawnością. Należy podkreślić, że Uniwersytet Jagielloński jest jedną z niewielu polskich uczelni, w których proces ten jest ściśle uregulowany. Zarządzenie Rektora nadaje studentom prawo ubiegania się o szereg usług specjalistycznych i adaptacji, określając jednocześnie obowiązki i terminy, których student musi przestrzegać, aby wsparcie to miało charakter racjonalnej adaptacji.

Czym jest racjonalna adaptacja?

Adaptacja jest tym, co w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych określane jest jako konieczne i odpowiednie zmiany, które mają na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności na zasadzie równości z innymi osobami. Adaptacja taka ma być skuteczna w przypadku danej osoby, nie powinna jednak nakładać nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia na instytucję udzielającą wsparcia. Szukając właściwych rozwiązań w procesie edukacji trzeba brać pod uwagę ten właśnie punkt widzenia. W konsekwencji konieczne jest więc zaakceptowanie wymogu nadawania praw dodatkowych w tym wypadku osobom niepełnosprawnym, ale powinno się to odbywać w taki sposób, aby uniknąć faworyzowania jakiejś grupy ludzi, a więc w sytuacji uczelni osób niepełnosprawnych w stosunku do studentów bez niepełnosprawności. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej jest zgodne z rozumieniem pojęcia racjonalnej adaptacji przewidzianym art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Tekst zarządzenia jest dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/137031877/zarz_86_2017.pdf/c7e305df-4a6a-4ba2-ad4a-6b5ffa58f72f

oraz poniżej

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej


Na podstawie § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z § 31 ust. 4 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyjętego uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 45/IV/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. (z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu studiów doktoranckich przyjętego uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 46/IV/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Studenci i doktoranci niepełnosprawni lub ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, zwani w dalszej części „studentami" lub „osobami ubiegającymi się o adaptację", mogą ubiegać się o dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej, zwane dalej „adaptacją".
2. Celem adaptacji jest wyrównanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi w pełnym dostępie do procesu kształcenia i badań naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
3. Adaptacje mają zastosowanie do wszystkich form i kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
4. Adaptacje mogą dotyczyć w szczególności formy egzaminów, toku studiowania, jak i środowiska fizycznego, w którym mają miejsce zajęcia dydaktyczne i badania naukowe. Katalog przykładowych form adaptacji został udostępniony na stronie internetowej Działu ds. Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „DON UJ", pod adresem http://www.don.uj.edu.pL
5. W procesie adaptacji biorą udział:
1) pracownicy DON UJ;
2) doradcy edukacyjni DON UJ będący wyznaczonymi pracownikami DON UJ, których zadaniem jest wdrażanie procesu adaptacji zgodnie z niniejszym zarządzeniem;
3) dziekani właściwych wydziałów lub w przypadku doktorantów - kierownicy studiów doktoranckich;
4) nauczyciele akademiccy lub osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim;
5) pracownicy administracyjni uczelni.
6. Każdy przypadek osoby ubiegającej się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego rozpatrywany jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans edukacyjnych oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub choroby przewlekłej.
§ 2
1. O przyznanie adaptacji mogą ubiegać się osoby:
1) niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
2) przewlekle chorujące i nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona w DON UJ dokumentacja specjalistyczna;
3) u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona w DON UJ dokumentacja specjalistyczna.
2. Adaptacje przyznawane są studentom na jeden semestr albo na rok akademicki, w zależności od ich sytuacji zdrowotnej i potrzeb związanych z procesem kształcenia i badaniami naukowymi.
3. Adaptacje powinny uwzględniać:
1) stopień i rodzaj niepełnosprawności, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, szczególne potrzeby związane ze stanem zdrowia;
2) specyfikę wymagań merytorycznych związanych z tokiem odbywanych studiów;
3) uzasadnione i racjonalne potrzeby osoby ubiegającej się o adaptację związane z właściwą realizacją procesu kształcenia i badań naukowych;
4) związek pomiędzy rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w wypełnianiu obowiązków związanych z odbywaniem studiów.
§ 3
1. Adaptacje procesu dydaktycznego przyznawane są na pisemny wniosek studenta lub doktoranta, zwany dalej „wnioskiem".
2. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania adaptacji podejmuje:
1) w odniesieniu do studentów - dziekan właściwego wydziału;
2) w odniesieniu do doktorantów - kierownik studiów doktoranckich.
3. Wniosek należy złożyć w DON UJ nie później niż miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z adaptacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, jeżeli ze względu na rodzaj adaptacji jest możliwe jej wdrożenie pomimo upływu terminu.
4. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza w sytuacjach nagłych oraz wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 3, dopuszcza się złożenie wniosku do właściwego dziekanatu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, wówczas możliwym jest wydanie rozstrzygnięcia przez dziekana właściwego wydziału lub kierownika studiów doktoranckich bez konsultowania się z DON UJ.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, student zobowiązany jest załączyć dokumentację, o której mowa w § 2 ust. 1.
6. Doradca edukacyjny DON UJ analizuje otrzymaną od studenta dokumentację, a następnie opracowuje niezwłocznie opinię dotyczącą zasad i warunków adaptacji i przesyła ją wraz z wnioskiem studenta dziekanowi właściwego wydziału albo kierownikowi studiów doktoranckich w celu podjęcia decyzji w sprawie.
7. W przypadku, gdy doradca edukacyjny DON UJ stwierdzi, że przedstawiona dokumentacja jest niewystarczająca do rozpatrzenia wniosku, może zwrócić się do ubiegającego się o adaptację o uzupełnienie dokumentacji lub odbycie w DON UJ konsultacji specjalistycznej w terminie wyznaczonym przez DON UJ.
8. Doradca edukacyjny DON UJ:
1) w porozumieniu ze studentem określa indywidualne potrzeby osoby ubiegającej się o adaptację wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na proces kształcenia i prowadzenie badań naukowych;
2) gromadzi dokumentację potwierdzającą określone trudności osoby ubiegającej się o adaptację;
3) ma prawo zasięgnąć opinii nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie w celu zaproponowania najbardziej adekwatnych do stanu zdrowia adaptacji uwzględniających specyfikę danego kierunku, specjalności czy dziedziny studiów, a także dostosowanych do możliwości organizacyjnych Uniwersytetu;
4) może zasięgnąć od pracownika właściwego dziekanatu lub sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie informacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu toku studiów studenta;
5) informuje dziekana właściwego wydziału albo kierownika studiów doktoranckich o zaistniałych przeszkodach przy procesie adaptacji ze studentem, w szczególności gdy student stwarza zagrożenie lub nie przestrzega innych zasad współpracy z doradcą edukacyjnym. W takich przypadkach doradca edukacyjny może zwrócić się również do Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz specjalisty ds. bezpieczeństwa.
9. DON UJ może negatywnie zaopiniować wniosek, gdy:
1) przedstawiona dokumentacja jest niekompletna;
2) przedstawiona dokumentacja lub wynik konsultacji specjalistycznej przeprowadzanej w DON UJ nie potwierdzają związku między rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w wypełnianiu obowiązków związanych z realizacją procesu kształcenia i prowadzeniu badań naukowych przez studenta;
3) gdy zastosowanie adaptacji byłoby nieracjonalne.
10. Przed podjęciem rozstrzygnięcia dziekan właściwego wydziału lub kierownik studiów doktoranckich może zwrócić się do DON UJ o udostępnienie dokumentacji specjalistycznej studenta, w tym dokumentacji medycznej. Dokumentację przedkłada dziekanowi właściwego wydziału lub kierownikowi studiów doktoranckich doradca edukacyjny.
11. Rozstrzygnięcie notyfikowane jest studentowi przez właściwy dziekanat lub sekretariat jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Pracownik właściwego dziekanatu lub sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie obowiązany jest uczynić wzmiankę na kopii rozstrzygnięcia, w której zostanie podana dokładna data (dzień, miesiąc, rok) ogłoszenia lub otrzymania przez studenta rozstrzygnięcia.
12. Kopia rozstrzygnięcia doręczana jest do DON UJ oraz do właściwego dziekanatu lub sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w terminie umożliwiającym wdrożenie adaptacji.
13. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia DON UJ przesyła do właściwego dziekanatu lub sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie szczegółowe zalecenia dotyczące adaptacji studenta.
14. Dziekanat lub sekretariat jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie przesyła zalecenia, o których mowa w ust. 13, do nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentem.
15. W przypadku odmowy przyznania adaptacji student ma prawo do odwołania się od rozstrzygnięcia.
16. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się w terminie 14 dni od ogłoszenia lub otrzymania przez studenta rozstrzygnięcia do Rektora UJ za pośrednictwem dziekana właściwego wydziału lub kierownika studiów doktoranckich.
17. Rozstrzygnięcie Rektora UJ jest w tej sprawie ostateczne.
18. W przypadkach, o których mowa § 3 ust. 8 pkt 5, dziekan właściwego wydziału lub kierownik studiów doktoranckich ma prawo uchylić rozstrzygnięcie w sprawie przyznania adaptacji.
§ 4
1. Wszystkie osoby uczestniczące w procedurze przyznawania adaptacji procesu dydaktycznego zobowiązane są do ochrony wrażliwych danych związanych z niepełnosprawnością lub stanem zdrowia osoby ubiegającej się o adaptację oraz do nieujawniania ich osobom nieuprawnionym.
2. Szczegółowa dokumentacja złożona przez osobę ubiegającą się o przyznanie adaptacji, w tym dokumentacja specjalistyczna, przechowywana jest w DON UJ.
§ 5
1. W przypadku, gdy niepełnosprawność lub szczególna sytuacja zdrowotna nie ma charakteru stałego, student korzystający z adaptacji zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby DON UJ aktualnej dokumentacji, pod rygorem uchylenia rozstrzygnięcia o przyznaniu adaptacji.
2. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, DON UJ informuje o tym fakcie dziekana właściwego wydziału lub kierownika studiów doktoranckich, który może uchylić rozstrzygnięcie o przyznaniu adaptacji.
§ 6
Traci moc zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2012 roku w sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak